قرارداد با برنده مناقصه پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهار :  کسب نظر حداقل چند کارشناس رسمی دادگستری برای عدم الزام به برگزاری خرید اجاره لازم است

بند ب ماده 29 حداقل سه نفر

 

 

61-  در صورت نبود کارشناس رسمی دادگستری در موضوعیت مناقصه از چه هیئتی میتوان استفاده کرد

بند ب ماده 29هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌

 

 

62-  در چه صورتی برای خرید اموال منقول و غیر منقول و کالا میتوان برگزاری مناقصه انجام نداد

بند ج ماده 29 با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یاحقوقی‌ که‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

 

 

63-   چه شخصی در مناقصات برنده اول و دوم محسوب می شود
براساس بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، برنده اول مناقصه گری است که مناسب ترین قیمت را حایز شده باشد و الزاماً پایین ترین قیمت برنده اول مناقصه نیست. بنابراین کمیسیون مناقصه نسبت به بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن اقدام نموده و در صورت نیاز پس از حذف پیشنهادهای نامناسب برنده اول را مشخص می نماید. برنده دوم نیز مناسب ترین قیمت بعد از برنده اول می باشد به شرط آنکه فاصله مبلغ پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد.

 

 

64-   آیا اخذ هزینه آگهی در مناقصه و مزایده از برنده مربوط، مجاز می باشد؟

براساس ماده 8 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27/ 12/ 1349 دستگاه مناقصه گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد، مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آیین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط مشخصات درج نماید بطوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند.

 

 

بنابراین نظر به اینکه ماده مورد اشاره برای مزایدات جاری بوده و همچنین مغایر با قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نمی باشد به عنوان یک رویه و راهنما مورد استفاده قرار گرفته و چنانچه اخذ هزینه آگهی مناقصه و مزایده از برنده آن در آگهی یا اسناد مناقصه ذکر گردد منعی برای دریافت آن وجود نداشته و خللی در روند مناقصه ایجاد نمی نماید. بدیهی است پرداخت هزینه آگهی از محل اعتبارات دستگاه اجرائی نیز بلامانع می باشد.

 
65-گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری در چه مرحله ای از فرآیند انجام مناقصه می بایست  دارای اعتبار باشد؟
بر اساس جزء 4 بند الف ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، در زمان ارزیابی کیفی مناقصه گران داشتن گواهی نامه صلاحیت معتبر صادره از این معاونت الزامی است. که بر اساس جزء 5 بند ب ماده 12 همان قانون لیست کوتاه از بین مناقصه گران صلاحیت دار انتخاب می شود.

 

 

66-با توجه به تبصره 2 بند ت ماده 3 آیین نامه بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، تعاونی های کارکنان از انعقاد قرارداد با دستگاه های ذیربط خود منع شده اند. آیا این حکم در مورد برگزاری مناقصات عمومی نیز صادق است؟
منع قانونی تبصره یاد شده به صورت کلی بوده و مقید نگردیده است. بنابراین رعایت حکم مذکور در کلیه مناقصات اعم از مناقصه عمومی و محدود و ترک تشریفات الزامی می باشد.

 

 

68-  در صورتی که مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بسیار پایین در نظر گرفته شود چه اتفاقی می افتد

 

 

چنانچه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بسیار پایین در نظر گرفته شود عموما برنده دوم برای مناقصه وجود نخواهد داشت . همچنین تعهد و پایبندی مناقصه گران نسبت به عقد قرارداد و پیشنهاد ارایه شده کاهش می یابد

 

 

69-  در صورتی که مبلغ تضمین بسیار بالا باشد چه اتفاقی می افتد

چنانچه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بسیار بالا باشد به جهت دشواری دریافت ضمانت نامه برای مناقصه گران و هزینه مربوط به مشارکت در مناقصه کاهش یافته ور فرآیند رقابتی مخدوش میشود

 

 

70-  درصد ضمان حسن انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکار و سایر قراردادها چه رقمی میباشد

آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی 1382  : در معاملات ساختمانی و باربری و بطور کلی در معاملات طرح های تملک دارای های سرمایه ای از پیمانکاران معادل 5% ضمانت انجام تعهدات اخذ میگردد بعلاوه معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار از هر پرداخت کسر میوشد . در سایر معاملات ( پیمانکاری ، ساخت ، خرید) صرفا 10% مبلغ معامله به عنوان ضمانت انجام تعهدات اخذ میگردد . در قراردادهای خدمات مشاوره ، مدیریت طرخ و امور تحقیقاتی صرفا تضمین حسن انجام کار دریافت میشود.

 

71-  آیا وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه دیگر را مورد عمل قرار دهند

ماده 16 آیین نامه معاملات دولتی  : وزارت خانه و موسسات دولتی میتوانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارت خانه یا موسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.

 

72-  در مناقصات 2 مرحله ای در صورت قیمت تراز شده 2 مناقصه گر یکسان باشد از بین آنها کدام پیشنهاد را برنده اعلام میشود

چنانچه قمیت دو یا چند مناقصه گر یکسان باشد از بین آنها قیمت پیشنهاد دهنده ای که حداقل قیمت را ارایه کرده است به عنوان برنده اول معرفی میگردد

 

73-  در مناقصات یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در صورتی که قیمت 2 مناقصه گر یکسان باشد از بین آنها کدام پیشنهاد برنده اعلام میشود

مناقصه گری که امتیاز ارزیابی کیفی آن در مرتبه بالاتری قرار دارد به عنوان برنده معرفی میگردد.

 

 

74-  در مناقصات یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی در صورتی که قیمت 2 مناقصه گر یکسان باشد از بین آنها کدام پیشنهاد برنده اعلام میشود

مناقصه گری که محل ثبت دفتر مرکزی وی ( مطابق اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی) در محل انجام کار قرار گرفته باشد به عنوان برنده معرفی میگردد.

 

 

75-  در صورتی که 2 یا چند مناقصه گر در شرایط کاملا مساوی از لحاظ امتیاز فنی و بازرگانی و امتیاز ارزیابی کیفی و قیمت یکسان باشد برنده چگونه تعیین میگردد

کمیسیون مناقصه برنده را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.

 

76-  مهلت انعقاد قرارداد چند روز میباشد

ماده 30 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349  : ظرف  مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل

ماده 20  قانون مناقصات : قرارداد با برنده مناقصه پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

 

77-  استعلام ارزیابی چیست

بند 6 ماده 2  آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 :کاربرگ یا کاربرگهایی که به طور یکسان و به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها را دریافت میشود

 

78-  کار پیمانکاری چیست

بند 13 ماده 2  آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 فعالیتهایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا چند نوع از خدمات زیر باشد:

 

13ـ1ـ ساخت.

13ـ2ـ ساخت و نصب.

13ـ3ـ خدمات طراحی همراه با ساخت.

 

13ـ4ـ خدمات نگهداری و بهره‌برداری.

13ـ 5 ـ مشارکت مالی همراه با ساخت.

 

79-تهیه فهرست کوتاه چیست ؟

بند 9 ماده 2  آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 فرایندی که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی که بر اساس این آیین‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده می‌شوند.

 

80-به طور کل چند نوع خدمات وجود دارد:

 

طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود.

ساخت: فعالیتهایی که از طریق ساخت کارخانه‌ای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یک طرح یا پروژه منجر شود.

بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانه‌ها، ابنیه،تاسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می‌گیرد.
طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : پنجشنبه 28 بهمن 1395 | 02:01 ب.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic