تبلیغات
حسابداری برتر - حسابداری مزایای بازنشستگی
طرح های بازنشستگی طرح هایی هستند که در سال های بازنشستگی کارکنان، منابع مالی آنها را تامین میکنند. و در سالهایی که فرد مشغول به کار است، باید منبع پرداخت آن تامین شود.

حسابداری مزایای بازنشستگی : در رابطه با کارکنان با موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد ، پاداش ، مرخصی استحقاقی و استعلاجی،خاتمه خدمت و مزایای دوران بازنشستگی برخورد میکنیم.

 

 

در حسابداری به این موضوعات در استانداردهای مختلف اشاره شده و به طور کامل از آن صحبت شده است. در استاندارد شماره ۳۳ حسابداری به موضوع مزایای بازنشستگی کارکنان پرداخته شده است.

 

 

امروز با بیان مواردی همچون تعریف مزایا و طرح های بازنشستگی و نحوه حسابداری مزایای بازنشستگی آن با بیان یک مثال، شما را با این استاندارد حسابداری آشنا خواهیم کرد .

 

 

طرح بازنشستگی چیست؟

طرح های بازنشستگی طرح هایی هستند که در سال های بازنشستگی کارکنان، منابع مالی آنها را تامین میکنند. و در سالهایی که فرد مشغول به کار است، باید منبع پرداخت آن تامین شود.

 

استاندارد حسابداری شماره ۲۷ و استاندارد شماره ۳۳ حسابداری مزایای بازنشستگی کارکنان را از دو محل بررسی کرده است یکی از دید صندوق بازنشستگی(استاندارد حسابداری شماره ۲۷ ) و دیگری از دید کارفرما (استاندارد حسابداری شماره ۳۳ ).

 

 

انواع طرح های بازنشستگی بر حسب شرایط و نحوه محاسبه مزایا و کمک ها

 

طرح های بازنشستگی به سه طبقه اصلی تقسیم میشود:


طرحهای با کمک معین : پرداخت مبلغ معینی در هر سال توسط کارفرما بر  اساس درصدی از حقوق یا موارد دیگر
طرحهایی با مزایای معین :کمک کارفرما به طرح براساس مزایای آتی که انتظار پرداخت آن به کارکنان میرود، صورت میگیرد.

 
طرحهای با مزایا و کمک معین : ادغام دو طرح قبل.پرداخت مبلغ معینی توسط کارفرما ولی دریافت مزایای مشخص توسط کارکنان. همان چیزی که توسط سازمان تامین اجتماعی انجام میشود.

 

 

 

حسابداری طرح های بازنشستگی با کمک معین

در این طرح کارفرما تعهدی در قبال مزایای قابل پرداخت به کارکنان نداردو هزینه بازنشستگی در دفاتر کارفرما به میزان کمک های مورد توافق می باشد.

 

در این نوع طرح کارفرما فقط وظیفه پرداخت درصدی از حقوق و مورد توافق شده را به صورت ادواری بر عهده دارد. در آخر دوره ، اگر کمک کارفرما بیشتر از مبلغ توافق شده بود بیانگر دارایی و اگر کمتر از مبلغ توافق شده بود بدهی کارفرما حساب میشود.

 

 

آنچه که باید مورد شناسایی و گزارشگری در چنین طرح هایی قرار گیرد عبارتند از:


شناسایی مبلغ هزینه بازنشستگی در صورت سود و زیان
شناسایی مبلغ بدهی یا دارایی بازنشستگی در ترازنامه
افشای تعهدات بازنشستگی و ارزش منصفانه دارایی های طرح بازنشستگی و سایر موارد افشای ضروری


کمک کارفرما به طرح

کمک کارفرما به طرح موجب افزایش داراییهای طرح بازنشستگی و در نتیجه افزایش ارزش منصفانه دارایی های طرح بازنشتگی میشود.
زمانی که بدهی مزایای بازنشستگی وجود داشته باشد این ثبت را میزنیم:

 
بدهی مزایای بازنشستگی وجود داشته باشد، خواهیم داشت:

بدهی مزایای بازنشستگی         *********
موجودی نقد           ************

 

 

ثبت ترکیبی:

هزینه مزایای بازنشستگی                 **********
بدهی مزایای بازنشستگی                ***********
موجودی نقد                                                      ***********

 

 

و در صورتی که مانده بدهی مزایای بازنشستگی به اندازه کافی نباشد:

 

هزینه مزایای بازنشستگی               **********
بدهی مزایای بازنشستگی               **********
پیش پرداخت مزایای بازنشستگی       **********
موجودی نقد                                                             **********


مثال محاسبه مستمری بازنشستگی در طرح های با مزایای معین:

 

 

شرکتی این طرح ها را برای کارکنان خود لحاظ کرده است.کارکنان این مثال بعد از بازنشستگی ۳درصد آخرین حقوق ماهانه ضربدر تعداد سنوات خدمت خود را به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت میکنند. با اطلاعات زیر:

 
سنوات ۲۵ سال
حقوق سال جاری ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش حقوق سالانه۱۰%
سنوات بازنشستگی ۳۰سال خدمت

 

محاسبات:
۶۴۴۲۰۴۰= ۵( ۱۰% + ۱ ) * ۴۰۰۰۰۰۰

میزان حقوق بازنشستگی               ۵۷۹۷۸۳۶ = ۳۰*۳% * ۶۴۴۲۰۴۰
طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 | 08:28 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات