تبلیغات
حسابداری برتر - نصاب معاملات در نیروهای مسلح
نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

نصاب معاملات در نیروهای مسلح : مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

 

 

شماره ۲۶۱۳/۱/۲۵۱۲/۹۵ ۱۳۹۶/۲/۱۹

 

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات  نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می شود.

 

 

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

 

 

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد.

 

 

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

 

 

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

 

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری می یابد.

 

 

ج ـ نصاب های تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا بوده و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

 

 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری


به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نصاب معاملات درسازمانهای نیروهای مسلح برای سال 95 به شرح ذیل تعیین می‌شود:

 


الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

 
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

 
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک (دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در مناطق عملیاتی از بیست برابر سقف ارزش معاملات کوچک (چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) تجاوز نکند.

 

 
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک (دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در مناطق عملیاتی بیست برابر سقف ارزش معاملات کوچک (چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) باشد.

 

 
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.


 
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

 

 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن آقایی فیروزآبادی
طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | 11:27 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات